Giải mã Base64

Giải mã văn bản được mã hóa base64

Mã hóa Base64 là một cách phổ biến để nén dữ liệu để truyền hoặc lưu trữ. Khi giải mã một chuỗi base64, bạn có thể khôi phục dữ liệu gốc bằng cách chia chuỗi thành các byte riêng lẻ.
Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.